Minareten i Turpan, Xinjiang

Minareten i Turpan, Xinjiang

© Mette Holm 2010

Powered by Drupal - Design by Anders Dybdal